BIUREKO

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szanowni Państwo!
               Obowiązki z zakresu ochrony środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy. W większości przypadków działalność gospodarcza wiąże się z gospodarczym korzystaniem ze środowiska poprzez używanie samochodów ciężarowych lub osobowych, kotłowni, lakierni, spawalni, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód ze studni itp. W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorcy stają się wytwórcami różnego rodzaju odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych, w związku z czym są zobowiązani do prawidłowego gospodarowania nimi, selektywnego zbierania i przekazywania uprawnionym do tego podmiotom.
Zmieniający się system prawny w zakresie ochrony środowiska wymusza na przedsiębiorcach konieczność prowadzenia stałego monitoringu i analizy przepisów prawa nakładających na podmioty prowadzące działalność gospodarczą liczne obowiązki, zaostrzając równocześnie procedury kontrolne, co jest uciążliwe dla przedsiębiorcy, który chce skoncentrować się na prowadzonej działalności a nie na ciągłym śledzeniu przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.
     Oferujemy stałe doradztwo i prowadzenie w Państwa imieniu bieżących spraw związanych z ochroną środowiska takich jak:
naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
naliczanie opłat produktowych,
terminowe, cykliczne sporządzanie sprawozdań i zestawień zbiorczych składanych do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
wnioski o wydanie lub aktualizację pozwoleń, zezwoleń i decyzji administracyjnych,
prowadzenie sprawy do momentu uzyskania decyzji administracyjnej,
wsparcie w realizacji prawidłowej gospodarki odpadami w firmie,
prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej w zakresie odpadów (karty ewidencji i przekazania odpadów),
sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych,
pomoc w prawidłowej  realizacji zarządzeń pokontrolnych WIOŚ.
Ceny za usługi ustalane są indywidualnie po zapoznaniu się z zakresem obowiązków jakim podlega Państwa firma!
OBOWIĄZKI FIRM W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA

1.  OBOWIĄZKI W ZAKRESIE GOSPODARCZEGO KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA.
Przedsiębiorcy, używający w firmie:
Samochody osobowe, ciężarowe, spalinowe maszyny robocze oraz inne pojazdy spalinowe.
Piece i kotły na węgiel, koks, drewno,  gaz lub olej opałowy.
Instalacje typu spawalnia, lakiernia, stacja benzynowa itp.
Mają obowiązek prowadzenia ewidencji zużycia oraz wnoszenia opłat za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, a w niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie pozwolenia lub przedłożenie informacji w związku z eksploatacją instalacji. Wymagane jest również składanie okresowego sprawozdania oraz rozliczania się za gospodarcze korzystanie ze środowiska i uiszczanie opłat środowiskowych.

2.  OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI.
Przedsiębiorcy, którzy w wyniku swojej działalności wytwarzają odpady, na przykład:
Tonery i kartridże z drukarek, pojemniki po farbach, lakierach, świetlówki, baterie, kartony, plastiki, folie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, itp.
Odpadowe oleje silnikowe, filtry, zużyte części samochodowe, opony, czyściwa, itp.
Zbierają od klientów zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, AGD i RTV, itp.
Mają obowiązek uzyskania pozwolenia lub przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Mają obowiązek odpowiedniego postępowania z odpadami oraz korzystanie z usług podmiotów uprawnionych do odbierania odpadów. Powinni prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów, a przekazując odpady uprawnionemu odbiorcy odpadów muszą za każdym razem wypełnić odpowiedni formularz karty przekazania odpadu. Wymagane jest również przedłożenie corocznego rozliczenia z jakościowego i ilościowego wytworzenia i gospodarowania odpadami.

3.  OBOWIĄZKI W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ.
Przedsiębiorcy, którzy dokonują poboru wód lub zrzut ścieków:
Pobór wody z rzeki/jeziora lub studni
Zrzut ścieków do rzeki/jeziora lub gruntu.
Mają obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pobór wód z własnych ujęć (ujęcie wód powierzchniowych (jezioro, rzeka) lub podziemnych (studnia)) oraz odprowadzanie ścieków do środowiska (do rzeki, jeziora, ziemi) podlega opłatom za korzystanie ze środowiska.

4.  OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WPROWADZANIEM NA RYNEK TOWARÓW W OPAKOWANIACH LUB WPROWADZANIEM NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW.
Przedsiębiorcy, którzy produkują, wprowadzają na terytorium kraju:
Produkty w opakowaniach szklanych, papierowych, foliowych metalowych itp.
Wprowadzają do obrotu produkty: akumulatory ołowiowe, opony i oleje silnikowe.
Mają obowiązek zgłoszenia marszałkowi województwa rozpoczęcia działalności. Prowadzenie tzw. ewidencji dodatkowej w sposób umożliwiający ustalenie ilości wprowadzonych na rynek opakowań i produktów. Uzyskanie wymaganego przepisami prawa poziomu odzysku i recyklingu. Złożenie właściwemu marszałkowi rocznego sprawozdania. Wniesienie opłaty produktowej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego